За проекта

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741b586d5607e2f7e1d1b78159009740959

Проект„Интегриран градски транспорт на Варна” се осъществява с финансовата под­крепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши качеството на живот в град Варна, чрез инвестиции в устойчив градски транспорт, разпределени в десет компонента:

Компонент 1 – Автоматизирана билет­на система: Изграждане и внедряване на автоматизирана електронна билетна система за масовия градски обществен транс- порт (МГОТ) в град Варна. Тази система ще замени съществуващата. Новата система ще позволи въвеждането на устойчива тарифна система, позволяваща таксуване на пътуванията по разстояние, прекачвания в рамките на определен интервал от време и по-ниски такси за многократни пътувания. Системата ще осигурява високо ниво на защита срещу измами.

Компонент 2 – Предимство на превозни­те средства на МГОТ на кръстовищата:­Това е система, осигуряваща предимство на автобусите на МГОТ по трасето на новия бърз автобусен коридор (Компонент 5 от проекта), която се очаква да спестява до 3 – 3’20” в сутрешен час пик, или общо по 23 МПС-часа/ден. Очаква се пътниците да спестяват средно по 1’50”/пътуване или общо 1200 пътникочаса дневно.

Компонент 3 – Система за информация на пътниците в реално време: Това са електронни табла за пътническа информация, които ще бъдат инсталирани на всяка спирка по трасето на новия бърз автобусен коридор. Допълнително в автобусите ще се инсталират информационни табла за след- ваща спирка и друга полезна информация. И двете системи ще получават онлайн информация в реално време от Центъра за управление за МГОТ.

Компонент 4 – Център за управление на МГОТ: Центърът ще служи като сървър за непрекъснато регистриране на събития. Той ще получава информация от превозните средства в реално време, ще обработва данните, ще изчислява времето за пристигането им на спирките и ще предава информацията до съответните терминални устройства (спирки, онлайн, мобилни приложения).

Първоначално системата­ ще обслужва са­мо трасето на новия бърз автобусен коридор, по спирките на който ще се монтират информационни табла.

Центърът трябва да дава възможност за управление на автопарка посредством мониторинг­ на местоположението на пре­возните средства, идентифициране на закъснения и събиране на оперативни данни, които да се използват за регулиране работата на системата.

Компонент 5 – Нов бърз автобусен кори­­дор: Това е специален коридор за автобу­сен­ транспорт, осигуряващ бързо придвижване на пътниците до различни точки. Включва изграждане на 60 спирки. Предвижда се проектиране и строително ремонтни работи (СМР) за рехабилитация на пътното плат- но и изграждане на новите спирки.

Осигуряването на предимството за превоз­ ните средства на градския транспорт по бързия коридор се очаква да спести по 3‘20“/курс по време на сутрешния час пик, или общо 23 работни часа/ден. Очаква се пътниците да спестяват средно по 1‘50“/пътуване, или общо 1200 пътникочаса дневно.

Компонент 6 – Подвижен състав: Доставка на 70 нови автобуса, които вече се виж- дат по улиците на града.

Компонент 7 – Съоръжения за колоезде­не: Изграждане на велосипедни алеи с дължина над 16 км и 50 съоръжения за паркиране на велосипеди.

Компонент 8 – Подобрения на три край­ни спирки на МГОТ (Владиславово, Бриз и Аспарухов мост): Ремонт на пътни настилки, оформяне на пешеходни зони, оборудване­ и обзавеждане на спирките, ремонт на диспечерските офиси.

Компонент 9 – Подобрения на произ­водствено-техническата база: Изгражда- не на съоръжения за отделяне на зоната за поддържане и ремонт на автобусите на СПГ, ремонт на електрическата система в халетата за техническо обслужване и ремонт,­ систе­ми­ за пожароизвестяване и детекция­ на газ, ремонт и подновяване на халетата за техническо обслужване и ремонт,­ ремонт на контактната мрежа в депото, закупуване на ново и подмяна на съществуващото оборудване за ремонт на подвижния състав, ремонт и рехабилитация на пътната настилка на територията на производствено-техническата база.

Компонент 10 – Мерки за достъпност: Включват понижени тротоари до спирките на МГОТ, пешеходни пътеки в близост до спирките на МГОТ, нова настилка на автобусните спирки, звукова сигнализация на кръстовищата, звукова сигнализация на автобусните спирки и в автобусите, инсталиране на рампи за инвалидни колички в превозните средства, маркиране мястото, на което се установява и отваря първата врата на превозното средство, полагане на настилка, подходяща за незрящи пътници, закупуване на 3 микробуса за индивидуален превоз на хора с увреждания.

Новата билетна система

Внедряването на електронна автоматизирана билетна система заменя съществуващия модел за продажба на билети в превозните средства от кондуктори, които изпълняват също и функции на контрольори.

Цел на системата е да се намалят експлоатационните разходи, да се облекчи пътуването с МГОТ и да се събира надеждна статистическа информация, необходима за оптимизиране на планирането и развитието на МГОТ.

Дейностите по внедряване на автоматизи­ раната билетна система (АБС) включват проектиране, строително монтажни рабо-ти (СМР), авторски надзор, доставка и монтаж на елементите на системата.

Тя включва:

• Машини за продажба на билети (МПБ) в превозните средства и на спирките.
Те ще предлагат­ всички видове билети за МГОТ, както и ще позволяват работа с елек-тронни карти. Функционалността на МПБ ще зависи от специфична тарифна структура, която като цяло включва: единични билети, абонаменти карти с различен срок на валидност, билети/карти с отстъпки, би-лети за пътуване по зони, билети с прекач-ване и др.

Предвижда се инсталиране на 304 МПБ:
− 60 ще бъдат монтирани на спирките на бързия автобусен коридор;
− 24 ще бъдат монтирани на стратегически места на територията на града;
− 220 МПБ ще бъдат монтирани в превозните средства на МГОТ.

• Устройства за валидиране на билети на спирките и в превозните средства.

Те ще служат за валидиране на смарт-карти, на абонаментни карти и различни видове билети в самото транспортно средство.

Предвижда се инсталиране на 536 устройства в превозните средства на МГОТ:

– По две устройства за всеки стандартен 12-метров автобус и всеки тролейбус;
– По три устройства за всеки съчленен 18-метров автобус, с изключение на тези,обслужващи бързия коридор;
– По четири устройства за всеки съчленен 18-метров автобус, обслужващ бързия коридор.

• Смарт-карти – 150 000 броя

Предвижда се те да служат за зареждане с различни тарифни планове (с намаление, за период от време, по зони­ или дру-ги, в зависимост от тарифната структура). Смарт-картите ще позволяват обработка и съхранение на извършените транзакции и за ще осъществяват връзка със съотвения терминал. Смарт-картите ще бъдат предоставяни безвъзмездно­ на ползвателите (т.е. ще се заплаща само съответната тарифа, но не и картата).

• Преносими устройства за проверка на смарт карти и други транспортни документи – 15 броя

Ще се използват от контрольори за устано­ вяване дали е извършено плащане за съответното пътуване и в случай на нарушение за издаване на съответната глоба. В случай на нередовен пътник/документ, устройството ще може да издава билет и да докладва в контролния център за нарушението.

• Оборудване за контролен център и централен офис

За реализиране на функционалността на АБС се предвижда доставка на софтуерно и хардуерно оборудване за контролен център, който да управлява всички транзакции с билети/карти, да осигурява контрол на системата, устройствата за проверка и др.Контролният център и офисът на АБС ще бъдат разположени в помещенията на общинско предприятие ТАСРУД, отговарящо за нейната експлоатация.

Бърз автобусен коридор

Маршрутът на бързия коридор е съобразен с възможността за привличане на най-много пътници по линията, което се реализира с изграждане на нова информационна система и подсигуряване на максимална достъпност до всяка спирка. Предвидени са необходимите ширини на лентите за завиване без навлизане в съседните или насрещни ленти.

Общественият транспорт във Варна страда от всички проблеми, характерни за други големи градове: стар автобусен и тролейбусен парк, ниски експлоатационни скорости, скъпи тарифи за пътуване – особено за пътуванията с прекачване, липса на информация за пътниците, високи експлоатационни разходи.
Бързата автобусна линия ще бъде с дължина 15 км и ще свързва кварталите „Владислав Варненчик“ и „Бриз“.
По нея ще бъде инсталирана система за осигуряване на предимство на автобусите посредством автоматизирано управление на светофарните уредби.
Предвижда се и система за информация на пътниците в реално време, която ще включ-ва 84 информационни табла по спирките и 100 електронни информационни табла в превозните средства.

В проекта се предвижда да бъде избран един от двата маршрута:

• Вариант А

От терминала в квартал „Владислав Варненчик” по булевардите „Константин и Фружин” – „Трети март” – „Януш Хунияди” – „Сливница” – „Христо Смирненски” – „Владислав Варненчик”­ – „Мария Луиза” – „Осми приморски полк” – „Васил Левски” – ул. „Василаки Пападопулу”­ до терминал „Бриз”.

• Вариант Б

От терминала в квартал „Владислав Варненчик” по булевардите „Константин и Фружин”- „Трети март” – „Януш Хунияди” – „Владислав Варненчик” – „Мария Луиза” – „Осми приморски полк” – „Васил Левски” – ул. „Василаки Пападопулу” до терминал „Бриз”.

От особена важност е комбинацията със спирките от другите автобусни линии и тези на тролейбусните линии в отсечките, където те се дублират. Позицията на спирките по бързата линията трябва да осигури лесно прехвърляне на пътници от една линия на на друга.

Технически характеристики

Брой на спирките общо за коридора (за двете посоки) ≈ 60бр.

Средно разстояние между спирките ≈ 500м. Проектна честота на превозните средства:
– в пиков час-на 3 мин.;
– в останалото време-4 – 7 мин., в зависимост от пътникопотока.

Строителството на пътните участъци по възможност ще се изпълнява без отбиване на движението. При изпълнение на строи-телни работи, налагащи отбиване на движението, ще се отворят отбивни пътища.

Засега, в България, само Варна и Бургас могат да се похвалят с такива трасета, като и в двата града те ще бъдат изградени по проекти за интегриран градски транспорт със съфинансиране от Европа.

Нови велоалеи

Стратегията за насърчаване на колоезденето, залегнала в проекта, включва 4 основни момента:
нови велоалеи, съоръжения за паркиране на велосипеди, информационна кампания за насърчаване на колоезденето и схема за отдаване на велосипеди под наем. Първите 3 от тях са в рамките на проект Интегриран градски транспорт – с европейско съфинансиране, а общината е поела ангажимент да въведе услуга за отдаване на велосипеди под наем.

––––––––––––––––––––-

Очаквани резултати

Намаляване на емисиите парникови газове (CO2) т/год. – 7 136 Брой население, облагодетелствано от подобрения МГОТ – 343 704 Степен на използване на МГОТ, вкл. хора с увреждания (% на увеличение към първата година на експлоатация) – 14% Брой от МГОТ превозени пътници (млн. към 2031 г.) – 45.4

Спестено време за пътуване (средногодишно за 2012-2031г., млн. евро) – 5.83 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до МГОТ – 18 835 Брой новосъздадени работни места:
Временни – 800 Постоянни – 100
Дължина на изградения BRT коридор 14.85км(А)/14.60км(Б) Дължина на новоизградените велосипедни алеи – 16.34 км Брой закупени съчленени дизелови автобуси ЕВРО 6 – 30 Брой закупени единични дизелови автобуси ЕВРО 6 – 20 Брой закупени единични автобуси на СПГ – 20 Брой микробуси за хора в неравностойно положение – 3 Брой внедрени системи – 4 Брой обновени крайни автобусни спирки – 3
Брой обновени Производствено-технически бази – 1

Финансиране

Бюджет на проекта: 114 438 436,44 лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 90 999 831,43 лв.
Финансиране от Община Варна – 23 438 605,01 лв.
Начало на проекта: 09.07.2012 г.
Край на проекта: 31.12.2015 г.